An Investigation of Conflict of Interest When Economists Serve a Role as An Objective Expert The Turkish Case

An Investigation of Conflict of Interest When Economists Serve a Role as An Objective Expert The Turkish Case

In order to graduate from International Finance Department in 2011, you can download the finishing project we prepared with my department friends Oben TÜRKDAMAR, Sedef KÜÇÜKALTUN and Merve BALCI from the link below:

An Investigation of Conflict of Interest When Economists Serve a Role as An Objective Expert The Turkish Case

ABSTRACT

In this project we analyze the conflict of interest that arises when economists writing columns as objective experts in Turkish newspapers fail to disclose their private sector connections. To achieve this goal, we collect information about about 27 Turkish economists with various political views who write about economic and financial issues in daily newspapers and/or popular magazines and journals. Fifteen of these economists write in the top twenty newspapers by circulation as reported by gazeteciler.com while the remaining twelve write elsewhere. There are three terms that optimist, pessimist, business connections which we used in hypotheses. Optimism means that despite absolute signals of the crises of 2001 and 2008, the thought that everything will be okey. Pessimism means the thought that existing economic system naturally involved crises. Business connections mean the business in private sector that could gain personel interest. Based on the data we collect on these economists we then test the following hypotheses:

Hypothesis 1: Those economists who write in the top 20 journals based on circulation are more optimistic than those economists who write elsewhere.

Hypothesis 2: Those economists who write in the top 20 journals based on circulation have more business connections than those economists who write elsewhere.

Hypothesis 3: Those economists who have business connections are more optimistic than those economists who do not have business connections.

An ANOVA analysis shows that none of the above hypotheses can be rejected. Of course, this is not a proof that economists with business connections are biased toward optimisim but our results raise the question of such a possibility.

Ekonomistler Objektif Bir Uzman Olarak Görev Yaptığında Yaşanabilecek Çıkar Çatışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

Ekonomistler Objektif Bir Uzman Olarak Görev Yaptığında Yaşanabilecek Çıkar Çatışmalarının İncelenmesi: Türkiye Örneği

2011 yılında Uluslararası Finans bölümünden mezun olmak için bölüm arkadaşlarım Oben TÜRKDAMAR, Sedef KÜÇÜKALTUN ve Merve BALCI ile hazırladığımız bitirme projesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

An Investigation of Conflict of Interest When Economists Serve a Role as An Objective Expert The Turkish Case

Bu projede, Türk gazetelerinde nesnel uzmanlar olarak köşe yazıları yazan ekonomistlerin özel sektör bağlantılarını açıklamaması durumunda ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını inceledik. Bu amaca ulaşmak için günlük gazetelerde ve / veya popüler dergilerde ve dergilerde ekonomik ve finansal konular hakkında yazan çeşitli siyasi görüşlere sahip yaklaşık 27 Türk iktisatçı hakkında bilgi topladık. Bu iktisatçıların onbeşi gazeteciler.com’un bildirdiği gibi tirajla en çok satan yirmi gazeteye yazarken, geri kalan on iki yazar başka yerde yazıyordu. Hipotezlerde kullandığımız iyimser, kötümser ve ticari bağlantılardan oluşan üç terim var. İyimserlik, 2001 ve 2008 krizlerinin mutlak sinyallerine rağmen, her şeyin yoluna gireceği düşüncesindeydi. Karamsarlık, mevcut ekonomik sistemin doğal olarak krizler içerdiği düşüncesidir. İş bağlantıları, özel sektörde kişisel maddi kazanç sağlayabildiği anlamına gelmektedir. Bu ekonomistler üzerinde topladığımız verilere dayanarak aşağıdaki hipotezleri test ettik:

Hipotez 1: Türkiye’de dolaşımda olan ilk 20 gazetede yazan ekonomistler, başka yerde yazan ekonomistlerden daha iyimser.

Hipotez 2: Türkiye’de dolaşımda olan ilk 20 gazetede yazan ekonomistler, başka yerde yazan ekonomistlerden çok daha fazla ticari bağlantıya sahiptir.

Hipotez 3: İş bağlantıları olan bu ekonomistler, iş bağlantıları bulunmayan ekonomistlerden daha iyimserdir.

Bir ANOVA analizi, yukarıdaki hipotezlerin hiçbirinin reddedilmeyeceğini göstermiştir. Bu hipotezler, iş bağlantısı olan ekonomistlerin hepsinin optimist olduğunun kanıtı değildir, sonuçlarımız böyle bir olasılık meselesini gündeme getiriyor.